Orsiékszer Karácsonyi Nyereményjáték

Általános részvételi feltételek és adatvédelem
Karácsonyi Orsiékszer nyereményjáték”  részvételi szabályzata

A nyereményjáték szervezője

Németh Orsolya Egyéni Vállalkozó (8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 77.) - a továbbiakban Szervező - a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett ajándéksorsolásos nyereményjátékot szervez.

A nyereményjáték részletei

A nyereményjátékban való részvételre jogosult minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki 2022. december 5. -2022. december 24. között 20.000 Ft-ot meghaladó értékben vásárol a webshopban vagy személyesen (szállítási díj nélkül) bekerül a Karácsonyi Orsiékszer nyereményjáték sorsolásába.

Egy Játékos több vásárlással is részt vehet a játékban, amennyiben a nyereményjátékban szabályzatban szereplő feltételeknek megfelel. Az a Játékos, aki nem létező adatokat ad meg a válaszadás során, azonnali hatállyal kizárható a sorsolásból.

Részvételi feltételek

A sorsoláson való részvételhez minimum egy db 20.000 Ft értékű kiegyenlített vásárlással kell rendelkeznie a nyereményjáték időtartama alatt.

A Pályázatokat a Szabályzat feltételei tekintetében a Szervező vizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos nem felel meg a Szabályzat feltételeinek (pl. nincs megadva a személyes adatoknál minden szükséges adat vagy nincs kifizetve a vásárlás összege), úgy az érintett jelentkezőt a Versenyben nem tudja szerepeltetni.

A nyeremény húzásánál egy tartaléknyertest sorsolunk ki.

A Versenyben nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) Németh Orsolya egyéni vállalkozó alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói

(b) nem természetes személyek

(c) 18. életévüket be nem töltött természetes személyek.

Nyeremények

A pályázók között kisorsolunk egy 100.000 Ft értékű vásárlási utalványt, amelyet a 2023.-as évben használhat fel az orsiekszer.hu webshopban.

A sorsolás időpontja

A sorsolás időpontja 2022. december 25. (11:00). A nyereményjátékban való részvétel utolsó határideje: 2022. december 24. 23 óra 59 perc.

Sorsolás és a nyertesek értesítése

A sorsolásra a véletlenszerűség elvét követő kézi sorsolással 2022. december 25.-én 11:00-kor a Szervező székhelyén (8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 77.) kerül sor. A sorsolás során 1 db nyertest és 1 db tartaléknyertest sorsolunk ki a fődíj vonatkozásában.

A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a sorrendben előtte lévő nyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely formai, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, és emiatt kizárásra kerül, illetve akkor, ha a nyertes a jelen játékszabályzatba ütköző magatartása miatt kerül kizárásra. A nyertest telefonon vagy e-mailben értesítjük. A nyeremény készpénzre nem váltható át, de másra átruházható, amennyiben a nyertes nem kíván élni a nyereménnyel.

A nyeremény átadása

A nyertes a nyereményeket felajánló cég értesíti, és egyeztetés után adja át a nyereményt. A nyereményátadás időpontjáról/módjáról a nyereményfelajánlója telefonon értesíti a nyertest.

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A díj kapcsán keletkező közterheket a felajánló a hatályos adótörvények alapján megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terheli.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból a pályázatot, amennyiben a beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak vagy tévesek, vagy a pontatlanság miatt nem azonosítható be vagy nem értesíthető a Játékos.

A nyertes a Nyeremény átvételére a nyerés tényéről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást követő 30 (harminc) napon belül jogosultak. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos (nyertes/tartalék nyertes) a nyereményét a megadott határidőn belül nem venné át, úgy annak bruttó értékét a Szervező a vonatkozó szabályok szerint játékadóként fizeti meg.

Adatkezelés

A Játékosok a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Játékosok Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl. név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám stb.) a jelen nyereményjáték lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára, és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse.

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervező belső prezentációs tevékenységéhez történő felhasználásához, továbbá a Szervező által készíttetett reklám-promócióhoz történő felhasználásához, területi, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. Az adatkezelés legfeljebb a Játékos esetleges tiltó nyilatkozatának kézhez vételéig tart. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését a Szervező végzi.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti a következő címen és e-mail címen: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 77., e-mail: orsiekszer@gmail.com

A Játékos Pályázatának elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

Székesfehérvár, 2022. december 4.

Németh Orsolya Egyéni Vállalkozó

Szervező